infoweb


Küpsised ja privaatsustingimusedKüpsised aitavad meil Sulle personaalsemat teenust osutada. Infowebi veebilehte kasutades nõustud küpsistega.

Küpsisteks nimetatakse tekstifaile, mille veebilehitseja salvestab Teie seadmesse veebilehte külastades.


Küpsised jagunevad seansiküpsisteks ja püsiküpsisteks:

 

 - Seansiküpsised  on ajutised küpsised ja kaovad, kui lahkute veebilehelt või sulgete veebilehitseja.  

 - Püsiküpsised kehtivad küpsises kirjeldatud aja jooksul ega kustu veebilehitseja sulgemisel.


Küpsiste kasutamine võimaldab veebilehtede kasutajatele parandada lehe külastamise kasutajakogemust ning lehe haldajale parandada veebilehe toimivust.

 

Meie küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt. Sellised teenusepakkujad on näiteks:


  - Google (https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=ee);

   - Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/);

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on küpsiste kasutamine lubatud. Kui Te küpsiste kasutamisega ei nõustu , võivad mitmed meie veebilehtede teenused ja funktsioonid olla piiratud.

Infoweb.ee andmebaasi kasutamise tingimused.

 

 

1 MÕISTED

1.1 Infoweb.ee – Infoweb Teenused OÜ (registrikood 10838419, aadress Mustamäe tee 60, Tallinn, 12916, Eesti Vabariik).

1.2 Andmebaas – veebilehel www.infoweb.ee asuv Infowebi andmebaas, mis sisaldab ettevõtete andmeid ja muud ettevõtlusega seonduvat teavet.

1.3 Kasutaja – käesolevate tingimustega nõustunud ja registreerunud juriidiline või füüsiline isik.

1.4 Kasutajaandmed – kõik Kasutaja poolt Andmebaasi sisestatud Kasutaja andmed, muuhulgas registreerimisankeedis ja Andmebaasi sisestatud andmed.

1.5 Andmete saaja – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab Andmebaasi andmete otsimiseks ja valimiseks või muid Infowebi poolt Portaali kaudu ettevõtetele pakutavaid teenuseid.

1.6 Lepinguosalised – Infoweb.ee ja Kasutaja.

1.7 Teenused – kõik veebilehel www.infoweb.ee lehel lepinguliselt osutatavad teenused (reklaam, kujundus, kodulehed jne). Reklaami jms eest kohustub Kasutaja maksma Infowebile tasu vastava Teenuse kirjelduses toodud summas ja tingimustel.

1.8 Juurdepääsuandmed – Kasutaja poolt Kasutajaks registreerumisel valitud või Kasutaja poolt Andmebaasis hiljem muudetud kasutajanimi ja parool.

1.9 Portaal – Infowebi poolt hallatav ettevõtte andmetega seotud teenuste osutamiseks loodud keskkond aadressil www.infoweb.ee.

2 KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Peale registreerimisvormi täitmist ja käesolevate tingimustega nõustumist saab Kasutaja Teenuste kasutamiseks ligipääsu Andmebaasile Juurdepääsuandmete kaudu.

2.2 Kasutaja kohustub hoidma Juurdepääsuandmeid konfidentsiaalsena ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Kasutaja vastutab täielikult Juurdepääsuandmete kasutamise eest.

2.3 Kui Kasutaja on Juurdepääsuandmed unustanud või on tal tekkinud kahtlus, et Juurdepääsuandmed on muutunud kolmandatele isikutele kättesaadavaks, peab Kasutaja viivitamatult muutma oma Juurdepääsuandmed oma kasutajakonto kaudu Andmebaasis või teatama juhtunust Infowebile e-posti või telefoni teel, misjärel Infoweb.ee muudab Juurdepääsuandmed Kasutaja eest.

2.4 Kasutaja on kohustatud Andmebaasi sisestama ainult õiged ja täpsed Kasutajaandmed. Kasutaja vastutab tema poolt esitatud Kasutajaandmete ebaõigsuse, ebatäpsuse või mittetäielikkuse tagajärjel Infowebile ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

2.5 Kõik õigused Andmebaasile kuuluvad Infowebile. Kasutaja ei omanda Andmebaasi ja Teenuste kasutamisel õigusi Andmebaasile või selle osadele. Kasutajal ei ole õigust teha Andmebaasist muid väljavõtteid, koopiaid või Andmebaasi muul viisil kasutada, samuti Andmebaasi kahjustada või selle tööd häirida. Kasutajal ei teki Andmebaasi mistahes viisil kasutamisel autoriõigusi Andmebaasi käigus hoidmiseks vajalikule tarkvarale.

2.6 Kasutajal on õigus täiendada, parandada ja asendada tema poolt Andmebaasi sisestatud Kasutajaandmeid ning otsustada nende kättesaadavuse üle. Andmete kustutamiseks peab Kasutaja saatma sellesisulise taotluse e-mailile teenindus@infoweb.ee

2.7 KASUTAJA KINNITAB KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEGA, ET ON ANDNUD INFOWEBILE OMA NÕUSOLEKU KASUTAJA POOLT PORTAALIS REGISTREERUMISEL ESITATUD, SAMUTI KASUTAJA POOLT ANDMEBAASI SISESTATUD KASUTAJA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS ALLPOOL TOODUD PUNKTIDES 3.2, 3.3, 3.6 JA 3.9 SÄTESTATUD TINGIMUSTEL JA ULATUSES.

3 Infowebi ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Infoweb.ee võimaldab Kasutajale Teenuste kasutamist vastavalt käesolevates tingimustes ja Portaalis sätestatule alates Kasutaja registreerumisest Portaalis.

3.2 Infoweb.ee töötleb (sealhulgas kogub, säilitab, salvestab, korrastab, jaotab, ühendab, kasutab, kustutab, teeb kättesaadavaks Andmete saajatele jne) Kasutaja poolt Portaalis registreerumisel esitatud ja Andmebaasi sisestatud Kasutaja isikuandmeid Kasutajale Teenuste osutamise eesmärgil. Infoweb.ee töötleb Kasutaja isikuandmeid ise ning edastab neid Andmete saajatele viimastega sõlmitud lepingute täitmiseks. Kasutajal on igal ajal õigus teada saada, milliseid Kasutaja isikuandmeid Infoweb.ee töötleb.. Juhul, kui Kasutaja nõuab mõnede tema isikuandmete töötlemise lõpetamist, ei ole Infoweb.ee kohustatud jätkama Kasutajale Teenuse osutamist, kui vastava Teenuse osutamise eelduseks on isikuandmete, mille töötlemise lõpetamist Kasutaja nõuab, töötlemine.

3.3 Kui Infowebil on põhjust arvata, et Andmebaasi sisestatud Kasutaja isikuandmed on ekslikud või ei vasta üldtunnustatud moraalinormidele, on Infowebil õigus sisestatud isikuandmed Andmebaasist kustutada.

3.4 Infoweb.ee ei ole Andmete saaja volitatud esindaja ega agent, seepärast ei vastuta Infoweb.ee kahju eest, mis võib Kasutajale tekkida Portaali kaudu andmete otsimise käigus.

3.5 Infoweb.ee ei taga Kasutajale Portaali kaudu ärikontakti leidmist.

3.6 Infoweb.ee ei vastuta Andmete saajale kättesaadavaks tehtud Kasutaja isikuandmete ebaseadusliku ja sanktsioneerimata kasutamise eest, samuti selliste andmete konfidentsiaalsuse eest, kui konfidentsiaalsuse peab tagama Andmete saaja.

3.7 Infowebil on õigus teavitada Kasutajat enda ja oma äripartnerite teenustest, võimalustest ning uudistest Portaali registreerumisel sisestatud e-posti aadressil.

3.8 Infowebil on õigus teavitada Kasutajat e-posti teel uutest ettevõtetest, mis vastavad Kasutaja lepingus nimetatud tingimustele.

3.9 Infowebil on õigus viia Andmebaas, sh selles sisalduvad Kasutaja isikuandmed, välisriigis asuvasse serverisse. Sellisel juhul jääb andmete Vastutavaks Töötlejaks ikka Infoweb.ee.

3.10 Infowebil on õigus muuta Andmebaasi protseduure ja menüü struktuuri kasutajat ette hoiatamata.

3.11 Infowebil on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatustest ning tehes uued tingimused kättesaadavaks lehel www.infoweb.ee vähemalt 5 päeva enne muudatuste jõustumist. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt enne nende jõustumist Kasutaja poolt tellitud Teenuste suhtes.

4 LEPINGUOSALISTE VASTUTUS

4.1 Infowebil on õigus lõpetada ühepoolselt ette teatamata Teenuste osutamine tagastamata Kasutajale Teenuste eest makstud tasu, kui Kasutaja on rikkunud käesolevaid tingimusi ega ole rikkumist kõrvaldanud 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise hoiatuse saamisest Infowebilt e-posti teel.

4.2 Kasutajal on õigus sõltumata põhjusest igal ajal Teenuste edasisest kasutamisest loobuda, teatades sellest Infowebile e-posti teel. Sellisel juhul ei ole Kasutajal õigust nõuda tellitud Teenuste eest makstud tasu tagastamist.

4.3 Kasutaja vastutab käesolevate tingimuste rikkumisega Infowebile tekitatud kahju eest.

4.4 Infoweb.ee ei vastuta Andmebaasi sisestatud teabe täpsuse ja sisu ega Kasutajale Andmebaasis sisalduva teabe kasutamise tagajärjel tekkiva kahju eest.

5 LÕPPSÄTTED

5.1 Juhul, kui käesolevad tingimused näevad ette Infowebi teavitamise e-posti teel, saadab Kasutaja sellised teated e-posti aadressile teenindus@infoweb.ee.

5.2 Juhul, kui käesolevad tingimused näevad ette Infowebi teavitamise telefoni teel, edastab Kasutaja sellised teated numbril 6 652 800.

5.3 Lepinguosalised püüavad lahendada kõik oma kohustuste täitmise käigus tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Käesolevad tingimused kehtivad alates 01.06.2018

 Cookies & Privacy Policy

 
Cookies help offer you a more personalised service. Infoweb.ee’s website uses cookies.

 

Cookies are text files, which the web browser saves on your device by visiting the website.

Cookies are divided into session cookies and steady cookies:

 - session cookies are temporary cookies and disappear when you leave a webpage or close the web browser.

  - steady cookies are valid for the time period specified in the cookie, and do not quit when the browser is closed.

 

Use of cookies allows website users to improve the user experience of visiting the page and to improve the performance of the site on the page manager.

Our cookies can be created by different service providers. Such service providers are, for example:

- Google (https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=ee);

- Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/);

 

Users of our web pages will be considered cookies if browser cookies are enabled in their browser settings. If you disagree with the use of cookies, many of our website services and features may be limited.

 

Terms for use of Infoweb.ee database.

 

 

1 TERMS

1.1 Infoweb.ee – service provider which consists of Infoweb Teenused OÜ (registration number: 10838419, aadress Mustamäe tee 60, Tallinn, Republic of Estonia).

1.4 Database – Infoweb.ee's database on the webpages www.infoweb.ee.

1.3 User – any individual who has agreed to these conditions and has registered in the database.

1.4 User information – any data of the User entered by the User into the database, including the data entered in the registration form and the CV form of the database.
1.5 Receiver of information – any legal person or individual who uses the database for search for services or business contacts.

1.6 Parties to the contract – Infoweb.ee and the User.

1.7 Services – any services of Infoweb.ee targeted towards advertising, etc., the User undertakes to pay a fee to Infoweb.ee according to the rates and conditions indicated in the description of the respective Service.

1.8 Access data – a username and password selected by the User at registration as a User or changed in the database at some later time by the User.

1.9 Portal – environment found on the web address www.infoweb.ee which has been created and is managed by Infoweb.ee .

2 USER’S RIGHTS AND OBLIGATIONS

2.1 After having filled in the registration form and agreed to these conditions, the User will get access to the database for using the services via access data.

2.2 The User is obligated to keep access data confidential and not to disclose the data to any third parties. The User shall be fully liable for the use of access data.

2.3 If the User has forgotten his/her access data or suspects that the access data have become available to third parties, the User shall change his/her access data immediately via his/her user account in the database, or give notice of what has happened to Infoweb.ee via e-mail or telephone, after which Infoweb.ee will change the access data for the User.

2.4 The User shall enter into the database only true and precise user information. The User shall be liable for any damage caused to Infoweb.ee or third parties as a consequence of any untrue, imprecise or incomplete user information submitted by the User.

2.5 All the rights to the database belong to Infoweb.ee. The User will not acquire any rights to the database or parts thereof by way of using the database and the services.  The User is not allowed to make other excerpts from or copies of the database or use the database in any other way whatsoever, or otherwise cause damage to or disrupt the functioning of the database. Through the use of the database in any way (incl. for the purposes of using a service), the User shall not acquire any copyrights to the software needed to run the database.

2.6 The User is entitled to supplement, amend and replace any user information entered into the database by the User. To delete his/her user account the User must send a respective request to the e-mail address teenindus@infoweb.ee.

2.7 BY AGREEING TO THESE CONDITIONS THE USER CONFIRMS THAT HE HAS GIVEN HIS/HER CONSENT TO INFOWEB.EE FOR PROCESSING THE PERSONAL DATA OF THE USER SUBMITTED BY THE USER AT REGISTRATION WITH THE PORTAL OR ENTERED BY THE USER INTO THE DATABASE IN ACCORDANCE WITH AND TO THE EXTENT PROVIDED FOR IN CLAUSES 3.2, 3.3, 3.6 AND 3.9 BELOW.

3 INFOWEB.EE’S RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1 Infoweb.ee shall enable the User to use the services in accordance with the provisions of these conditions and the portal as of the moment of registration by the User with the portal.

3.2 Infoweb.ee will process (incl. collect, store, save, organise, distribute, compile, use, delete, make available to receivers of information, etc.) the User’s personal data submitted at registration with the portal and entered into the database by the User for the purposes of rendering services to the User. Infoweb.ee shall process personal data of the User itself, and forward such data to receivers of information for the purposes of implementing contracts concluded with such receivers.

3.3 If Infoweb.ee has grounds to suspect that the personal data of the User entered into the database are untrue or do not comply with generally accepted moral standards, Infoweb.ee has the right to delete the entered data from the database.

3.4 Infoweb.ee is neither an authorised representative nor agent of any receiver of information, and therefore, Infoweb.ee shall not be liable for any damage that may be caused to the User.

3.5 Infoweb.ee does not give any guarantees that the User will find a business contact via the portal, and does not undertake to communicate for this purpose with any persons who need services.

3.6 Infoweb.ee takes no responsibility for any illegal or unsanctioned use of the User’s personal data that are made available to a receiver of information, neither for the confidentiality of such information if the confidentiality must be ensured by the receiver of information.

3.7 Infoweb.ee has the right to give notice to the User of the services, possibilities and news of Infoweb.ee and its business partners via the e-mail address entered by the User at registration with the portal.

3.8 Infoweb.ee has the right to give notice to the User via e-mail of new contacts that match the conditions indicated in the User’s  agreement.

3.9 Infoweb.ee has the right to transfer the database, incl. personal data of the User contained therein, to a server that is located in a foreign country. In such case, Infoweb.ee shall still remain the responsible processor of the data.

3.10 Infoweb.ee has the right to change the procedures and the menu structure of the database without giving an advance warning to the User.

3.11 Infoweb.ee has the right to change these conditions unilaterally, by notifying the other party of the changes and by making the new conditions available at the webpages www.infoweb.ee at least 5 days before the changes enter into force. The changes shall not have retroactive effect on the services that the User had ordered before the changes entered into force.

4 RESPONSIBILITY OF CONTRACTUAL PARTIES

4.1 Infoweb.ee has the right to cancel the provision of services unilaterally and without prior notification or without returning to the User the fee paid for the services, if the User has violated these conditions and has not eliminated the violation within 10 workdays as of the receipt of a respective notice from Infoweb.ee by e-mail.

4.2 The User has the right to give up further use of services at any time and with any reason, by notifying Infoweb.ee thereof by e-mail. In such a case, the User does not have the right to request the return of the fee paid for the ordered service

4.3 The User is responsible for the damages caused to Infoweb.ee through the violation of these conditions.

4.4 Infoweb.ee is not responsible for the accuracy and content of the information entered into the database nor for the damages to the User, arising from the use of the information contained in the database.

5 FINAL PROVISIONS

5.1 In case these conditions prescribe that Infoweb.ee be notified by e-mail, the User shall send such notifications to the e-mail address teenindus@infoweb.ee.

5.2 The parties to the contract shall try to resolve all disputes and differences of opinion arising in the course of fulfilling their obligations through negotiations. In case agreement is not reached, the dispute shall be resolved in Court pursuant to the legislation of the Republics of Estonia.

These conditions are valid from 01.06.2018