infoweb


CopyrightInfoweb.ee internetiportaal kuulub firmale Infowebi Teenused OÜ.
www.infoweb.ee vaatamine ja andmete otsimine on külastajale tasuta.

Infoweb.ee lehelt võib teha päringuid tasuta, kuid päringute teostamiseks ei tohi kasutada selleks produtseeritud lisatarkvara.

Infowebi Teenused OÜ teeb kõik, et meie internetiportaal sisaldaks õigeid andmeid kuid garanteerime andmete õigsuse vaid meie lepinguliste klientide andmetes vastavalt kliendi ja Infowebi Teenused OÜ vahelisele tellimuslepingu tingimustele. Infowebi Teenused OÜ-ga mitte lepingulistes suhetes olevate ettevõtete andmete eest ei garanteeri Infowebi Teenused OÜ informatsiooni õigsust ega vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Lehe külastajad võivad kasutada www.infoweb.ee lehelt pärinevaid andmeid, vaid isiklikuks kasutamiseks või ettevõtte kasuks, kelle heaks nad töötavad, kuid külastaja ei tohi kopeerida, muuta, müüa, publitseerida, rentida ega kasutada siin lehel olevat informatsiooni mingil muul kujul tulu teenimiseks.

Infoweb.ee lehel olevaid graafilised elemendid kuuluvad Infowebi Teenused OÜ-le (va. klientide logod). Graafilisi elemente ei tohi kopeerida ega kasutada ühelgi teisel kodulehel ega mõnel muul kandjal.

Käesoleval koduleheküljel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine võib toimuda vaid Infowebi Teenused OÜ nõusolekul. Infoweb.ee avaldatud materjalide kasutamiseks pöörduge palun aadressil info@infoweb.ee.

Infowebi Teenused OÜ ei vastuta www.infoweb.ee lehelt viidatud lehtede sisu eest ja ei oma õigust nende legaalsuse kontrollimiseks.

Kõik siin nimetamata jäänud juhtumite korral lähtume Eesti Vabariigi seadusandlusest ja Autoriõigus seadusest : https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12791124CopyrightInfoweb.ee is a property of Infowebi Teenused OÜ. Reading and searching of the www.infoweb.eeportal is free of charge.

Searches at Infoweb.ee are free of charge, but using of additional special search software is not allowed.

Infowebi Teenused OÜ is making every effort to ensure that our portal will display correct data, but we take responsibility and guarantee the up-to-date data only for our contracted clients according to the conditions of the contracts signed between the client and Infoweb AS. Infoweb AS shall not be responsible for the accuracy of the data of the companies who do not have a contract with Infoweb AS, nor shall Infoweb AS take any responsibility of the possible consequences deriving from the use of such data.

The visitors of the www.infoweb.ee portal can use the data only for their own personal requirements or for the needs of their company they work for. The visitors are not allowed to copy, sell, publish, rent or use the information from this portal for any other commercial cause.

The graphic elements of our portal belong to Infoweb AS (excl. logos of the clients). Graphical elements are not to be copied or used on any other web pages or other source of information.

Reproducing, copying, quoting and distributing of the information included at our portal can only be done by the consent of Infoweb AS. In order to use the materials at Infoweb.ee contact the address info@infoweb.ee.

INFOWEB AS does not take any responsibility as to the web pages linked to www.infoweb.ee nor does the company have any right to check the legal status of these pages.

In all other cases not mentioned here the matters are strictly subject to legal acts and especially of the Copyright Act of the Republic of Estonia: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12791124