?INFOPEALINN INTERNETIS!?
VAJAD ABI?
OTSI: märksõna | firma | faks | koduleht | e-post | reg. kood | aadress | kaubamärk
 

Tellimuslepingu üldtingimused

prindi
Tellimuslepingu üldtingimused

Tellimuslepingu üldtingimused

 • Infowebi Teenused OÜ(edaspidi Teostaja) võtab tellimislepingu (edaspidi Leping) alusel äriühingu, mittetulungusühingu, sihtasutuse, fondi, riigiasutuse, füüsilisest isikust ettevõtja või muu organisatsiooni esindajalt (edaspidi Tellija) vastu Tellimuse info avaldamiseks Teostaja poolt hooldatavas Interneti Andmebaasis (edaspidi Andmebaas) kolmandatele isikutele Lepingus märgitud perioodil.
 • Teostaja sisestab Lepingus nimetatud info Andmebaas`i hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates Tellijalt kõigi Lepingu täitmiseks vajalike materjalide ja andmete saamisest.
 • Tellija on kohustatud 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimise hetkest edastama Teostajale Lepingu täitmiseks kõik vajalikud infomaterjalid posti, faksi või e-posti (aadressile: teenindus@infoweb.ee ) teel. Teostaja ei vastuta käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud juhul Lepingu kohaselt Andmebaas`is avaldamisele kuuluva vastava informatsiooni puudumise või ebatäpsuse eest.
 • Teostaja ei tee muudatusi Lepingus sisalduva ning Andmebaas`is avaldamisele kuuluva info sisus Tellija nõusolekuta v.a. juhul kui Info muudatused tulenevad muudatustest äriregistris, jõustunud kohtulahendist või põhinevad üldiselt teadaoleval informatsioonil. Lepingus näidatud ja selle alusel Andmebaas`i avaldamisele kuuluva info õigsuse eest vastutab täielikult Tellija.
 • Teostaja ei sisesta Lepingus sisalduvat infot Andmebaas`i, kui selgub, et see info on ilmses vastuolus kehtiva seadusandluse, heade kommetega, tavade ja reklaamieetikaga. Tellimuses sisalduva info edastamise tagajärgede eest Teostaja ei vastuta. Juhul kui Teostaja keeldub info sisestamisest käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud juhul, on Tellija kohustatud hüvitama Teostajale viimase poolt kantud kulud, kuid mitte suuremas mahus kui 20% antud Lepingu täitmise maksumusest vastavalt Teostaja hinnakirjale. Ülejäänud osa Lepingu täitmise maksumusest Tellija TeostajaLE tasuma ei pea ning juba tasutud maksumus, millest on maha arvatud käesolevas punktis nimetatud protsent, kuulub Tellijale tagastamisele.
 • Lepingu täitmise maksumus on sätestatud Teostaja poolt kinnitatud hinnakirjas.
 • Teostaja kohustub 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimise hetkest väljastama Tellijale arve, mille Tellija kohustub Teostajale tasuma arvel märgitud kuupäevaks juhul kui Pooled pole kokku leppinud teisiti. Tellija poolt Teostajale käesolevast Lepingust tuleneva Tellimuse täitmiseks vajalike infomaterjalide mitteedastamine (vt. punkt 3) ei vabasta Tellijat arve tähtaegsest tasumisest. Iga tasumisega viivitatud päeva eest kohustub Tellija tasuma viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summast päevas. Juhul kui Tellija ei ole tasunud arvet tähtajaks, on Teostajal õigus edastada Tellija andmed maksehäireregistrisse ning ühepoolselt loovutada võlanõue kolmandatele isikutele. Võlgade sissenõudmisega seotud kulud tasutakse Tellija poolt.
 • Tellijal on õigus Leping, 10. kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimise hetkest, ühepoolselt lõpetada, teavitades sellest Teostajat kirjalikult posti, e-posti või faksi teel. Teostajal on õigus käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud juhul nõuda Tellijalt tühistustasu, mis moodustab 20% Lepingu täitmise maksumusest. Peale käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja möödumist on Tellijal õigus Lepingust taganeda, kui Teostaja on Lepingut tahtlikult või raske hooletuse tõttu oluliselt rikkunud. Peale 10. kalendripäeva möödumist Lepingu sõlmimise hetkest ei ole Lepingu pooltel õigust ühepoolselt Lepingut ennetähtaegselt lõpetada.
 • Täiendava info kättesaadavaks tegemiseks on Tellijal õigus sõlmida täiendav Lisaleping, mis kehtib kuni käesoleva Lepingu lõppemiseni, kui Pooled pole Lisalepingus leppinud kokku teisiti.
 • Kui Lepingu kehtivuse ajal muutuvad Tellija andmed, siis kohustub Teostaja need Andmebaas`is muutma tasuta 3 (kolme) tööpäeva jooksul, alates hetkest, mil Teostajani jõuab Tellija poolt saadetud vastavasisuline kiri, faks või e-post (aadressile: teenindus@infoweb.ee ) uute andmetega.
 • Juhul kui Teostaja tahtlikult või raske hooletuse tõttu ei osuta Tellijale punktis 1 kirjeldatud teenust, hüvitab Teostaja sellest tingitud tõendatava varalise kahju, kuid mitte rohkem kui Lepingu maksumuse ulatuses.
 • Lepingust tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele Tallinna Linnakohtus.
 • Leping jõustub Poolte allakirjutamise momendist ja kehtib Lepingus märgitud perioodi. Juhul kui Pooled soovivad peale käesoleva Lepingu tähtaja möödumist koostööd jätkata, sõlmivad nad uue Lepingu.